Kjøpsbetingelser

Innledning
Dette kjøpet er regulert av den nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Med forbrukerkjøp menes her salg av vare til forbruker som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, og når selgeren opptrer i næringsvirksomhet med salg av varer over internett. Kontrakten er utarbeidet og anbefalt brukt av Forbrukerombudet. Forbrukerkjøp over Internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettsloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbruker ufravikelige rettigheter. Vilkårene i kontrakten skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. Selgeren kan velge å tilby kjøperen bedre vilkår enn det som fremgår av disse salgsbetingelsene. I tilfeller hvor kontrakten ikke direkte gir løsningen på en problemstilling, må kontrakten utfylles med relevante lovbestemmelser.

1.Avtalen
Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene.
Ved motstrid mellom opplysningene selgeren har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.

2. Partene
SELGER:
Firmanavn: Spekebua Nett Og Engros AS
Organisasjonsnummer: 921361041
Adress: Prestbråtan 6, Eiker Senter, 3300 Hokksund

KJØPER:
Den person som foretar bestillingen.

3. Pris
Prisene som er oppgitt i nettbutikken, inkluderer merverdiavgift. Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter (merverdiavgift, toll, og lignende) og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr, emballasje med videre) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt. (Vareleveranser til Svalbard eller Jan Mayen skal selges uten tillegg av merverdiavgift.)

4. Avtaleinngåelse
Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren. En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Ordrebekreftelse
Når selgeren har mottatt kjøperens bestilling, skal selgeren uten ugrunnet opphold bekrefte ordren ved å sende en ordrebekreftelse til kjøperen. Det er særs viktig at kjøper legger inn korrekt kontaktinformasjon som adresse, telefon og e-post. Kjøper er selv ansvarlig for å gjøre selger oppmerksom på feil og gi korrekt info til selger.
Det anbefales at kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør kjøperen ta kontakt med selger så snart som mulig.


5. Betaling
Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen. Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestillingen i inntil 4 dager fra bestillingen.

Ved betaling med kredittkort, vil lov om kredittkjøp m.m. komme til anvendelse. Tilbyr selgeren etterfakturering, skal fakturaen til kjøperen utstedes ved effektuering av varen. Forfallsfristen settes til minimum 14 dager fra kjøperen mottar forsendelsen. Har selgeren særskilt behov for å kreve forskuddsbetaling fra kjøperen, for eksempel ved tilvirkningskjøp/ forhåndsbestilling, kan selgeren kreve dette. Kjøpere under 18 år kan kun betale direkte ved selgerens levering av varen eller ved utlevering av varen ved postoppkrav.

Spekebua Nett og Engros AS bruker Dintero Checkout som betalingsportal. Betaling foregår dermed gjennom Dintero AS. Kjøpskvittering/faktura tilsendes kundens registrerte e-postadresse på bestilling.

6. Levering m.v
Levering av varen fra selgeren til kjøperen skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken. Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper innen rimelig tid og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Skal selgeren sørge for at varen blir sendt til kjøperen, plikter han å få varen fraktet til bestemmelsesstedet på egnet måte og på vanlige vilkår for slik transport. Bestemmelsesstedet er hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.
Uavhentede pakker blir belastet med 350kr.

Kampanjer med fraktfri levering gjelder kun en adresse, og begrenset til privatpersoner (ikke bedrift).

MyPack Home Small  leverer pakken hjem til din postkasse uten signatur. Dersom pakken ikke får plass i postkassen (postkassen er full, låst eller lignende) vil den først forsøkes å leveres med pose på dør går ikke det så vil den sendes til et PostNord utleveringssted. 

Vi benytter Helthjem som en av våre fraktleverandører. Helthjem leverer pakker hjem til kunden, enten på dørmatten eller i postkassen.
Alle forsendelser med Helthjem har sporing. Spor pakken din her.
Budene til Helthjem jobber om natten, og du trenger ikke være våken for å ta imot pakken. Pakker leveres over hele landet seks dager i uken.
For mer informasjon og personvernerklæring, les mer her.

Hjemlevering fra Helthjem kan i noen tilfeller bli levert på nærmeste utleveringssted om de f.eks ikke har dekning på din adresse.

7. Risiko for varen
Risikoen for varen går over på kjøperen når tingen er overtatt av kjøperen i henhold til avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til hans eller hennes rådighet etter avtalen, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.

8. Angrerett
Du har full returrett innen 14 dager fra vår leveringsdato. Varen må være ubrukt og i uåpnet originalemballasje. Returkostnadene bæres av forbrukeren (jfr. angrerettloven §15, første ledd).

Godkjent retur krever at du fyller ut og sender returskjema fra denne siden: http://spekebua.no/angrerett/. Oppgi fakturanummer/ordrenummer samt grunnen til at du ønsker å returnere varene.

Angreretten gjelder ikke dersom varen ikke kan leveres tilbake i tilnærmet samme stand og mengde, og beskadigelse eller forringelse skyldes uaktsomhet eller manglende omsorg fra forbrukerens side (jf. Angrerettloven § 12 punkt a).

Undersøkelse av varen
Når kjøperen mottar varen, anbefales og rådes det at han eller hun i rimelig utstrekning undersøker om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler. Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må kjøperen melde fra til selgeren ved reklamasjon jf. kontraktens punkt 9. Ved bruk av angreretten må varen også leveres tilbake til selgeren innen rimelig tid.

9. Reklamasjon
Kunden må selv undersøke varen når denne mottas, jmf. punkt 8. Dersom det foreligger en mangel/ feil ved varen, må kjøperen innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen/ feilen. Fristen for tilbakemelding til selger er 14 dager fra det tidspunkt da forbrukeren mottok varen. Kunden må oppbevare varen etter beste anbefalte måte for å unngå forringelse.
NB! Ved skade på gods gjelder Postnords betingelser jf. Transportinformasjon – Skade og Erstatningskrav: «…oppdages skade/innholdsmanko etter at godset er utlevert må det innen 4 timer reklameres til Potnord. I slike tilfeller påhviler det reklamanten å bevise at skade/innholdsmanko har oppstått under transporten. La gods og emballasje være intakt inntil skade-årsak er avklart. Kontakt Kundesenteret på telefon 987 09 300»
Videre står det Transportvilkår-8. Utlevering: «…Godset utleveres mot kvittering. Mottaker skal undersøke godset, og kvittere for at antall kolli og synlig tilstand stemmer med det som er angitt i sendingsinformasjonen/transportdokumentet..:»
Dersom det oppstår feil etter passerte 21 dager fra mottakelsesdato, er ikke selger ansvarlig for varens forringelse. Ved forsinkelse må krav rettes selger innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og varen ikke er levert. Dersom varen er betalt med kredittkort, kan kjøperen også velge å reklamere og sende krav direkte til kredittyter (kredittkortselskapet). Meldingen til selgeren eller kredittyter bør være skriftlig (e-post, telefaks eller brev).

Spekebua ettersender normalt ikke ødelagte produkter eller varer med verdi under kr 200,-.
Varens beløp/ produktets verdi vil bli refundert via lik betalingsmetode som kjøperen har brukt. Spekebua vil foreta en vurdering etter kjønn om de manglende varene er av slik betydning at totalproduktet mister sin hensikt og eventuelt ettersende dette. NB! Av fraktårsaker og produktets kjørhet, ettersendes ikke produktet flatbrød, men verdi/ beløp av produktet refunderes snarlig.

10. Kjøperens rettigheter ved forsinkelse
Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning fra selgeren. Oppfyllelse: Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, kan kjøperen fastholde kjøpet og sette en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse fra selgeren. Kjøperen kan likevel ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selgeren at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Faller vanskene bort innen rimelig tid, kan forbrukeren kreve oppfyllelse.

Heving: Kjøperen kan heve avtalen med selgeren dersom forsinkelsen er vesentlig eller hvis selgeren ikke leverer varen innen den tilleggsfristen for oppfyllelse som kjøperen har fastsatt. Kjøperen kan likevel ikke heve avtalen mens tilleggsfristen løper, med mindre selgeren har sagt at han eller hun ikke vil oppfylle innen fristen.

Erstatning: Kjøperen kan videre kreve erstatning for tap han eller hun lider som følge av forsinkelsen fra selgerens side jf. forbrukerkjøpslovens § 24. Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon jf. denne kontraktens punkt 9.

11. Kjøperens rettigheter ved mangel
Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og erstatning fra selgeren.

Retting eller omlevering: Dersom varen har en mangel, kan kjøperen kreve at selgeren retter mangelen eller omleverer tilsvarende vare. Selgeren kan motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Selgeren skal foreta rettingen eller omleveringen innen rimelig tid. Retting eller omlevering skal foretas uten kostnad for kjøperen, uten risiko for at kjøperen ikke får dekket sine utlegg og uten vesentlig ulempe for kjøperen. Selgeren kan ikke foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere forsøk er rimelig. Selv om kjøperen verken krever retting eller omlevering, kan selgeren tilby retting eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom selgeren sørger for slik retting eller omlevering, kan kjøperen ikke kreve prisavslag eller heving.

Prisavslag: Dersom mangelen ikke rettes eller omleveres, kan kjøperen kreve forholdsmessig prisavslag.

Heving: I stedet for prisavslag kan kjøperen heve avtalen, unntatt når mangelen er uvesentlig.

Erstatning: Kjøperen kan også kreve erstatning for økonomisk tap han eller hun lider som følge av at varen har en mangel jf. forbrukerkjøpslovens § 33. Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon jf denne kontraktens punkt 8. Reglene om reklamasjon gjelder i tillegg til, og uavhengig av, reglene om angrerett og eventuelle garantier stilt av selger.

Spekebua ettersender ikke manglende/ødelagte produkter eller varer med verdi under kr 200,-. Varens beløp vil bli refundert via lik betalingsmetode som kjøperen har brukt. Spekebua vil foreta en vurdering etter kjønn om de manglende varene er av slik betydning at totalproduktet mister sin hensikt og eventuelt ettersende dette.

12. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold
Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra kjøperen. Selgeren kan også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikke forskuddsbetalte uavhentede varer. Oppfyllelse: Dersom kjøperen ikke betaler, kan selgeren fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen (oppfyllelse). Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.Heving: Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøper, kan selgeren heve avtalen. Selgeren kan likevel ikke heve etter at kjøpesummen er betalt. Selgeren kan også heve kjøpet dersom kjøperen ikke betaler innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse som selgeren har fastsatt. Selgeren kan likevel ikke heve mens tilleggsfristen løper, med mindre kjøperen har sagt at han eller hun ikke vil betale.

Erstatning: Selgeren kan kreve erstatning fra kjøperen for økonomisk tap han eller hun lider som følge av kontraktsbrudd fra kjøperens side jf. forbrukerkjøpslovens § 46. Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr: Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selgeren kreve renter av kjøpesummen etter lov om renter ved forsinket betaling.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr: Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso, og kjøperen kan da bli holdt ansvarlig for gebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer: Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selgeren belaste kjøper med et gebyr på kr 350,- (inkl. frakt tur/retur). Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

13. Garanti
Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de rettighetene kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 8, 9 og 10.

14. Personopplysninger
Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Personopplysningene til kjøper under 15 år kan ikke innhentes med mindre selgeren har samtykke fra foreldre eller foresatte. Kjøperens personopplysninger skal kun utleveres til andre hvis det er nødvendig for at selgeren skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle. Selgeren kan kun innhente kjøperens personnummer dersom det er saklig behov for sikker identifisering og slik innhenting er nødvendig.Hvis selgeren vil benytte kjøperens personopplysninger til andre formål, for eksempel til å sende kjøperen reklame eller informasjon ut over det som er nødvendig for å få gjennomført avtalen, må selgeren innhente kjøperens samtykke ved avtaleinngåelsen. Selgeren må gi kjøperen informasjon om hva personopplysningene skal brukes til og om hvem som skal bruke personopplysningene. Kjøperens samtykke må være frivillig og avgis ved en aktiv handling, for eksempel ved avkrysning. Kjøperen skal enkelt kunne kontakte selgeren, for eksempel pr telefon eller e-post dersom han eller hun har spørsmål om selgerens bruk av personopplysninger eller hvis han eller hun ønsker at selgeren sletter eller endrer personopplysningene.

15. Konfliktløsning
Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Kjøperen kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med selger. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget. Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved innsendelse av stevning til Forbrukertvistutvalget, bringe vedtaket inn for tingretten.

VÅRE RETNINGSLINJER:

Endring av ordre eller Feil adresse i bestilling
Vi gjør oppmerksom på at denne forespørselen må være oss i hende innen du mottar beskjed om effektuering eller sendingsinformasjon. Dersom din ordre er satt som fullført og du har mottatt e-post med sporingslenke, er endring ikke mulig. Du som kunde er selv ansvarlig for å tilse at all informasjon er korrekt, dette være seg navn, adresse, e-post og mobilnummer. Dette gjelder også ved bruk av Klarna checkout med allerede registrert personalia hos Klarna.

For å foreta endring i en ordre, må vi ha ordrenummeret.

Vakuumslipp/ mugg på speket produkt eller
Ødelagt produkt/ forsendelse
Ved vakuumslipp/ mugg eller annen skade på produktet, IKKE kast produktet i søpla. Vi vil trenge å vite navnet på produktet, “best før”-dato, produsent og gjerne LOT-nr (3 til 5-sifret nummer på etiketten)

Vi kontrollerer alle våre produkter for feil og skade før de pakkes, men det kan likevel oppstå under frakt.
Alle ødelagte varer/ produkter i forsendelsen bør dokumenteres.
Dersom du ikke kan dokumentere feil på produktet (som ved bilde(r) eller ved å sende produktet i retur), kan vi ikke opprette refusjons-/ klagesak på dette.
Dersom du mottar en forsending hvorpå pakken er ødelagt på noen måte, må du straks dokumentere skaden/e og aller helst la personalet på utleveringsstedet se og dokumentere dette også. Alle våre sendinger pakkes forsvarlig og etter de retningslinjer vi må følge fra våre distributører.
Jo mer detaljert du kan dokumentere skadene med bilder, jo mer hjelper dette både oss og våre logistikkpartnere til å gjennomføre og godkjenne et erstatningskrav. Oppgjøret vil da også gå desto raskere.

Postnord har oppdatert sine vilkår ved skade og erstatning og pålegger dermed mottaker å melde om skadet gods innen 4 timer etter at godset er utlevert; jf.http://www.postnord.no/sende/priser-og-betingelser/brukerguide/   Herunder står det:
Ved skade på gods gjelder Postnords betingelser jf. Transportinformasjon – Skade og Erstatningskrav: “…oppdages skade/innholdsmanko etter at godset er utlevert må det innen 4 timer reklameres til Potnord. I slike tilfeller påhviler det reklamanten å bevise at skade/innholdsmanko har oppstått under transporten. La gods og emballasje være intakt inntil skade-årsak er avklart. Kontakt Kundesenteret på telefon 987 09 300”
Videre står det Transportvilkår-8. Utlevering: “…Godset utleveres mot kvittering. Mottaker skal undersøke godset, og kvittere for at antall kolli og synlig tilstand stemmer med det som er angitt i sendingsinformasjonen/transportdokumentet..:”

Enkeltprodukter med verdi på under kr. 200,- vil bli refundert via samme betalingskanal som ved kjøp.
Vi behandler likevel alle henvendelser på reklamasjon etter skjønn. Finner vi at produktet er av avgjørende verdi for et samleprodukt eller ordren i øvrig, vil vi evt. ettersende produktet såfremt vi har dette på lager.

Vi viser til Kjøpsbetingelsene, punkt 9; Reklamasjon og ber deg merke deg at “Spekebua ettersender normalt ikke ødelagte produkter eller varer med verdi under kr 200,-. Varens beløp/ produktets verdi vil bli refundert via lik betalingsmetode som kjøperen har brukt. Spekebua vil foreta en vurdering etter skjønn om de manglende varene er av slik betydning at totalproduktet mister sin hensikt og eventuelt ettersende dette.
NB! Av fraktårsaker og produktets skjørhet, ettersendes ikke produktet flat-/…brød, men verdi/ beløp av produktet refunderes snarlig.”

Heve kjøp eller Returnere produkt
Du har full returrett innen 14 dager fra vår leveringsdato. Varen må være ubrukt og i uåpnet originalemballasje.
Varen må være ubrukt og i uåpnet originalemballasje. Angreretten gjelder ikke dersom varen ikke kan leveres tilbake i tilnærmet samme stand og mengde, og beskadigelse eller forringelse skyldes uaktsomhet eller manglende omsorg fra forbrukerens side. Vennligst benytt vårt angreskjema dersom du ønsker å heve kjøpet. Du finner det her: Angrerett.
Vi gjør oppmerksom på at ved retur av varer er kjøper ansvarlig for returkostnaden.

Feil i mottatt bestilling
Dersom du mot formodning skulle motta feil produkt eller mangel i din forsending uten at årsak står notert på pakkseddelen vedlagt, skal vi selvsagt ordne opp i dette. Vi trenger da ditt ordrenummer, samt at du forteller oss hvilken kontrollsignatur (initialer) som står skrevet på pakkseddelen.
Normalt vil produkter med verdi på under kr. 200,- bli refundert via samme betalingskanal som ved kjøp, men dette vil likevel vurderes etter skjønn og vi vil selvsagt ettersende manglende produkt(er) såfremt vi har dette på lager.

Utsette sending av ordre
Vi gjør oppmerksom på at denne forespørselen må være oss i hende snarlig etter at bestillingen er lagt inn. Dersom du ønsker å få levert en ordre på et senere tidspunkt enn den normale sendetiden (2-4 virkedager), er dette fullt mulig. Vi trenger da å vite ordrenummeret og når du ønsker leveringen skal sendes fra oss.

Vi kan ikke garantere eksakt leveringsdato, men dato +/- et par virkedager. Dette beror også på hvor i landet du er situert og hvilken utkjøringsavtale som er tilgjengelig med Postnord i ditt nærområde. Du kan sjekke beregnet tid på postnord sine kundesider ved å legge inn vår adresse (3405 Lier) og din adresse.

Merk at en forsending normalt ligger 14 dager på utleveringsstedet før den sendes i retur til oss. Vi gjør oppmerksom på at din ordre likevel vil bli satt som fullført (noe som effektuerer betaling) hos oss påfølgende virkedag etter bestilling.

Etterlysning av bestilling

Dersom din bestilling står som fullført hos oss, vil du ha fått tilsendt en sporingslenke (enten fra Postnord eller Posten/ Bring). Noen e-postklienter merker denne mailen som søppel/ spam. Sjekk derfor din mappe for slik mail først. Dersom du har skrevet inn din e-postadresse feil, vil du heller ikke motta ordrebekreftelse eller sporingslenke.

Har du mottatt sporingslenke og denne fortsatt står som registrert hos Postnord-terminal i Lier/ Drammen eller andre steder etter dager, må du kontakte Postnords kundeservice for hjelp: http://www.postnord.no/nb/kontakt/kontakt-postnord. Du kan henvende deg hos dem enten pr. telefon, chat, kundeside eller e-post. Vi vil selvsagt også hjelpe til med etterlysning av forsendinger som er borte.

Merk at ordre med produkter i restordre/ forhåndsbestilling vil bli sendt så snart produktet/-ene er kommet på lager. Dersom et eller flere produkter i din ordre av en viss årsak skulle mangle (ikke-salgbar batch/forsinket fra fabrikk o.l.), vil vi normalt sende e-post/SMS til deg som kunde og tilby alternativt produkt/utsette utsendelse-

Firmabestilling
Dersom du ønsker å bli firmakunde hos oss, ønsker å foreta en firmabestilling med fakturabetaling eller har spørsmål vedrørende firmabestillinger, send oss en mail på firma@spekebua.no.
Vi vil gladelig tilrettelegge en passende firmaavtale med ditt firma.

Dersom du opplever problemer med å bestille i vår nettbutikk, ikke er trygg på data eller netthandel, kan du legge inn en manuell bestilling ved å kontakte oss her eller ved å ringe oss på 921 67 808. Vi gjør oppmerksom på at vår telefon kun besvares ved anledning mellom kl. 09.00 11.30 og 12.30-15.00, mandag-fredag.
Ved manuell bestilling kan det tilkomme et behandlings-/ faktureringsgebyr og forhåndsbetaling av faktura kreves. Vi sender fortrinnsvis e-faktura. Det er også mulig å bruke VIPPS etter avtale med oss.
Frakt vil også tilkomme, med mindre nedre (/øvre) grense for fri frakt er nådd eller annet avtales med oss.


Vi gjør selvsagt vårt for å tilfredsstille kundene våre, dersom det på tross av disse svarene skulle være tvil om noe som helst ved produktene våre. Ta kontakt med oss via vårt kontakskjema og vi vil hjelpe deg så godt vi kan.